For more than 6 years Chess Mix has been publishing the biggest periodical online chess games database "10 Days".

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 705 : 20.11.2022

Chess games 4051
Chess tournaments 48

View all included tournaments

Xinghua CHN, Men Ch 2022

Xinghua CHN, Men Ch 2022 2022

                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
1  Dai,Changren   2515 +134 * 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1  7.0/11
2  Zhao,Jun     2600  +8 1 * ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 1 0  6.5/11
3  Xu,Xiangyu    2577  +1 ½ ½ * ½ 0 1 1 ½ ½ ½ ½ ½  6.0/11 32.75
4  Li,Di      2539  +42 ½ 0 ½ * ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1  6.0/11 30.75
5  Lou,Yiping    2490  +64 0 ½ 1 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0  5.5/11 30.25
6  Liu,Yan     2532  +18 ½ ½ 0 ½ ½ * ½ ½ ½ ½ ½ 1  5.5/11 29.25
7  Xu,Yi      2502  +51 ½ ½ 0 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1  5.5/11 29.25
8  Lu,Shanglei   2605  -60 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1  5.5/11 29.00
9  Bai,Jinshi    2569  -21 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 1  5.5/11 28.75
10 Xu,Yinglun    2553  -35 ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ * 0 ½  5.0/11
11 Xu,Zhihang    2504  -47 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 * 0  4.0/11 21.75
12 Zeng,Chongsheng 2604 -157 0 1 ½ 0 1 0 0 0 0 ½ 1 *  4.0/11 21.50

Average elo: 2549 <=> Category: 12 
gm = 6.60 m = 4.40


 


Sign in

Username Password

If you are not subscribed:
and you will have immediate access to
 • The best chess tournament calendar
 • The biggest periodical chess games database
for $ 34.99 / year